තනතුර නම දුරකථන / ෆැක්ස්     විද්‍යුත් තැපෑල
රාජ්‍ය ලේකම් හේමන්ත සමරකෝන් මහතා 11 2 577170 / 112 5 65080
       
 ——————————————  ——————————  ——————————  —————————————–
අතිරේක ලේකම් (පාලන හා සංවර්ධන) එච්.පී. ජයනන්ද මහතා
       
 ——————————————  ——————————  ——————————  —————————————–
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (පාලන) (වැ.බ.) සුලක්ෂණ ජයවර්ධන මහතා 11 2 574753 / 11 2 574915 sulakshana@powermin.gov.lk
       
 ——————————————  ——————————  ——————————  —————————————–
අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන) සුලක්ෂන ජයවර්ධන මහතා 11 2 574753 / 11 2 574915 sulakshana@powermin.gov.lk
       
 ——————————————  ——————————  ——————————  —————————————–
සහකාර ලේකම් (පාලන) (වැ.බ.) ඩී.ටී.එන්.ඩී. ගම්මුණගේ මිය 11 3 144849
       
 ——————————————  ——————————  ——————————  —————————————–
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන) එම්.කේ. රාජපක්ෂ මිය 11 3 030078 madhusarani@powermin.gov.lk
       
 ——————————————  ——————————  ——————————  —————————————–
ගණකාධිකාරී (වැ.බ.) එම්.එච්.වයි. චාන්දනී මිය 11 2 574648 / 11 2 574648
       
 ——————————————  ——————————  ——————————  —————————————–