තනතුර නම දුරකථන / ෆැක්ස්     විද්‍යුත් තැපෑල
ලේකම් වසන්තා පෙරේරා මිය 11 2 574918 / 11 2 574 880 secretary@powermin.gov.lk
       
 ——————————————  ——————————  ——————————  —————————————–
රාජ්‍ය ලේකම් හේමන්ත සමරකෝන් මහතා 11 2 577170 / 112 5 65080
       
 ——————————————  ——————————  ——————————  —————————————–
අතිරේක ලේකම් (පරිපාලන හා ප්‍රසම්පාදන) ඩී.පී. වික්‍රමසිංහ මහතා 11 2 574745 / 11 2 574741
       
 ——————————————  ——————————  ——————————  —————————————–
අතිරේක ලේකම් (තාපබල සම්ප්‍රේෂණ හා බෙදාහැරීම් අංශය) ඉන්ද්‍රානි මල්ලිකා මිය 11 2 574720 / 11 2 574752
       
 ——————————————  ——————————  ——————————  —————————————–
අතිරේක ලේකම් (ප්‍රතිපත්ති, තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ අංශය) මෙරිල් ගුණතිලක මහතා 11 2 574923/ 11 2 574754
       
 ——————————————  ——————————  ——————————  —————————————–
අතිරේක ලේකම් (පුනර්ජනනීය බලශක්ති හා සංවර්ධන) Mr. H.P. Jayanande
       
 ——————————————  ——————————  ——————————  —————————————–
අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (සැලසුම්) එන්.ආර්. අනීස් මිය 11 2 574746 riznaanees@powermin.gov.lk
       
 ——————————————  ——————————  ——————————  —————————————–
ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරී එස්.කේ මලවිසූරිය මහතා 11 2 574734 cfo@powermin.gov.lk
       
 ——————————————  ——————————  ——————————  —————————————–
ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක බී.ඒ.ඩී.ඒ. අබේවර්ධන 11 2 574748 / 11 2 574748
       
 ——————————————  ——————————  ——————————  —————————————–
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (පරිපාලන) එන්.ඩබ්.ජී.ඩී. සුජීවනී මිය 11 2 574740 / 11 2 574741 sasadmin@powermin.gov.lk
       
 ——————————————  ——————————  ——————————  —————————————–
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (ප්‍රසම්පාදන) ආර්.ඒ.අයි.අයි. රණතුංග 11 3 020382
       
 ——————————————  ——————————  ——————————  —————————————–
අධ්‍යක්ෂ (පුනර්ජනනීය බලශක්ති හා සංවර්ධන) සුලක්ෂන ජයවර්ධන මහතා 11 2 574753 / 11 2 574915 sulakshana@powermin.gov.lk
       
 ——————————————  ——————————  ——————————  —————————————–
අධ්‍යක්ෂ (තාපබල සම්ප්‍රේෂණ හා බෙදාහැරීම් අංශය) චන්දන විජයසිංහ මහතා 11 2 574879 / 11 2 574752 chandana@powermin.gov.lk
       
 ——————————————  ——————————  ——————————  —————————————–
අධ්‍යක්ෂ (ප්‍රතිපත්ති, තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ අංශය) ටී.පී. කොඩිතුවක්කු මහතා 11 2 574919 / 11 2 574754 kodituwakku@powermin.gov.lk
       
 ——————————————  ——————————  ——————————  —————————————–
නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂක (සැලසුම්) අනුරාධි පෙරේරා මිය 11 2 574749 / 11 2 574915 anuradhi@powermin.gov.lk
       
 ——————————————  ——————————  ——————————  —————————————–
සහකාර ලේකම් (පාලන) ඩී.ටී.එන්.ඩී. ගම්මුණගේ මිය 11 3 144849
       
 ——————————————  ——————————  ——————————  —————————————–
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ප්‍රසම්පාදන) සී. ෂලෝමි මෙය 11 3 092520 / 11 2 574751
       
 ——————————————  ——————————  ——————————  —————————————–
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පුනර්ජනනීය බලශක්ති හා සංවර්ධන) එම්.කේ. රාජපක්ෂ මිය 11 3 030078 madhusarani@powermin.gov.lk
       
 ——————————————  ——————————  ——————————  —————————————–
ගණකාධිකාරී එම්.එච්.වයි. චාන්දනී මිය 11 2 574648 / 11 2 574648
       
 ——————————————  ——————————  ——————————  —————————————–
නීති නිලධාරී එල්.ජී.එන්. මිහිරානි මිය 11 2 574733
       
 ——————————————  ——————————  ——————————  —————————————–