ගරු  දුමින්ද දිසානායක මැතිතුමා

සුර්ය බල,සුළං හා ජල විදුලි ජනන ව්‍යාපෘති සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය