ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අළුත්ගමගේ මැතිතුමා

විදුලිබල අමාත්‍යාංශය


ගරු  රාජ්‍ය අමාත්‍ය රෝහිත අබේගුණවර්ධන මැතිතුමා

බලශක්ති අමාත්‍යාංශය