ගරු මහින්ද අමරවිර මැතිතුමා 

විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය