පුරප්පාඩු

1. නීති නිලධාරි (විධායක නිලධාරි ගණයේ III ශ්‍රේණියේ) අවසන් දිනය 2018 නොවැම්බර් 30 

දැන්වීමයි

ආදර්ශ අයදුම් පත්‍රය