තොරතුරු දැනගැනීමේ පනතට අදාලව ප්‍රගතිය (අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම – 07/11/2017)