විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යාංශය ( ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ) – [අයවැය 2017], [අයවැය 2018]