වාර්තා

———————————————————————————————————

  • වාර්ෂික වාර්තාව – (2016) (2017)

  • කාර්ය සාධන සහ වැඩසටහන් වාර්තා  (2016) (2017) 

  • ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම – (2016) (2017)

  • රාජ්‍ය අංශයේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ප්‍රගතිය – 2017 (1 කාර්තුව, 2 කාර්තුව, 3 කාර්තුව)

  • ග්‍රාමීය විදුලියන වාර්තා – 2017 (1 කාර්තුව, 2 කාර්තුව, 3 කාර්තුව)

  • Progress of the Development Projects and Programmes During 2015 – 2018