තොරතුරු නිලධාරී

සුලක්ෂණ ජයවර්ධන මහතා

අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන)

දුරකථන අංක:

කාර්යාල                 : 011-2574753

ජංගම                     : 071-9994133

ෆැක්ස්                    : 011-2574915

විද්‍යුත් තැපෑල         : sulakshana@powermin.gov.lk

කාර්යාලීය ලිපිනය : අංක 72, ආනන්ද කුමාරස්වාමි මාවත, කොළඹ 07.

********************************************************

නම් කළ නිලධාරී

වසන්තා පෙරේරා මහත්මිය

අමාත්‍යාංශ ලේකම්

දුරකථන අංක:

දුරකථන                      : 011-2574918

ජංගම                          :

ෆැක්ස්                         : 011-2574880

විද්‍යුත් තැපෑල             : secratary@powermin.gov.lk

කාර්යාලීය ලිපිනය     : අංක 72, ආනන්ද කුමාරස්වාමි මාවත, කොළඹ 07