තොරතුරු නිලධාරී

චන්දන විජයසිංහ මහතා

අධ්‍යක්ෂ (තාපබල සම්ප්‍රේෂණ හා බෙදාහැරීම් අංශය)

දුරකථන අංක:

කාර්යාල                 : 011-2574879 / 011-2547922 Ext 270

ජංගම                     :

ෆැක්ස්                    : 011-2574752

විද්‍යුත් තැපෑල         : chandana@powermin.gov.lk

කාර්යාලීය ලිපිනය : අංක 72, ආනන්ද කුමාරස්වාමි මාවත, කොළඹ 07.

********************************************************

නම් කළ නිලධාරී

එම්. පී. ඩී. යූ. කේ. මාපා පතිරන මහතා

අමාත්‍යාංශ ලේකම්

දුරකථන අංක:

දුරකථන                      : 011-2574918

ජංගම                          :

ෆැක්ස්                         : 011-2574880

විද්‍යුත් තැපෑල             : secratary@powermin.gov.lk

කාර්යාලීය ලිපිනය     : අංක 72, ආනන්ද කුමාරස්වාමි මාවත, කොළඹ 07