තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය

තොරතුරු දැනගැනීම යනු පොදු අධිකාරීන් සතු තොරතුරු දැනගැනීමට ඔබට ඇති මූලික අයිතිවාසිමකි (අමාත්‍යංශ රජයේ දෙපාර්තමේන්ත වැනි)
 රටෙහි පුරවැසියන්ට විශ්වාසය තැබිය හැකි බොහෝ තොරතුරු පොදු අධිකාරීන් සතුවේ පුරවැසියෙකු ලෙස මේ තොරතුරු වලට ප‍්‍රවේශවීමේ මූලික අයිතිය දැන් ඔබට හිමිය 2016 අගෝසතු මස 04 වන දින සම්මත වූ 2016 අංක 12 දරණ  තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය පිළිබඳ පනත මගින් සම්පාදිත ක‍්‍රියාවලිය භාවිතා කොට තොරතුරු වලට ප‍්‍රවේශ වීමට පුරවැසියාට හැකිය
විදුලිබල හා  පුනර්ජනනීය අමාත්‍යංශයෙන් තොරතුරු ලබා ගැනීම පහසුවෙන් කළ හැකි පරිදි විධිවිධාන සකස් කොට ඇත සාමාන්‍යයෙන් දින 28ක උපරිමයක් තුළ අවශ්‍ය තොරතුරු ලබාගත හැකිවේ.
ඉල්ලා සිටින තොරතුරු ප‍්‍රමණාත්මකව ඉහළ නම් හෝ වෙනත් ස්ථානයකින් ලබාගත යුතුනම් අතිරේක දින 21ක් ගතවේ

2016 අංක 12 දරන තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබද පනත – නියෝග

2016 අංක 12 දරන තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබද පනතේ 2 වැනි වගන්තිය සමග කියවිය යුතු එකී පනතේ 41 වැනි වගන්තිය යටතේ අමාත්‍යවරයා විසින් සාදන ලද නියෝග.          

තොරතුරු ලබාගන්නේ කෙසේද ?

තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත ප‍්‍රකාරව තොරතුරු ලබාගැනීම පිළිබඳ විස්තරාත්මක දැක්මක් ——>     මෙතනින් බලන්න 

නිතර අසන ප්‍රශ්න

තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය යනු ?

රජයේ ආයතන ප‍්‍රමුඛ වන මහජන අධිකාරින්ට අදාල තොරතුරු දැනගැනීම නැතිනම් එම තොරතුරු වලට පිවිසීම දැන් ඔබේ මූලික අයිතිවාසිකමක්. එම අයිතිය විස්තරාත්මකව දැක්වෙනුයේ 2016 අංක 12 දරණ තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනතේයි.