එච්.එම්.බී.සී හේරත් මහතා
ලේකම් විදුලි බල හා බලශක්ති රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය