වසන්තා පෙරේරා මහත්මිය

ලේකම්, විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශය