එම්. පී. ඩී. යූ. කේ. මාපා පතිරන මහතා

ලේකම්, විදුලිබල අමාත්‍යාංශය