ආචාර්ය. බි.එම්.එස් . බටගොඩ මහතා
ලේකම් විදුලි බල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශය