පැය 24 ඇමතුම් මධ්‍යස්ථානය: 1910

බෙදාහැරීමේ පාලන මධ්‍යස්ථානය

ක්ෂණික ඇමතුම් මාර්ග:

+94 112 371 663

+94 112 371 664

+94 112 371 625 (Fax)

පාරිභෝගික සේවා අංශය

පාරිභෝගිකයින්ගේ කිසියම් විමසීමක් සඳහා

පද්ධති මෙහෙයුම් කළමනාකරු,

411, ගාලු පාර, කොළඹ 03,

ශ්‍රී ලංකාව

දුරකථනය:    +94 11 2 371 627

ෆැක්ස්:        +94 11 2 371 677

ඊමේල්: info@leco.lk

contsactUs ws CB067383