නව විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යවරයා ලෙස
14 0

Posted by  in Latest News

නව විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යවරයා ලෙස කංචන විජේසේකර මහතා විදුලිබල අමාත්‍යාංශයේදී නිල රාජකාරි ආරම්භකරමින්