විදුලිබල අමාත්‍යාංශයට  නව අමාත්‍යවරයෙක්
12 0

Posted by  in Latest News

ගරු ඩලස් අලහප්පෙරුම මැතිතුමා නව විදුලිබල අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දී තිබේ