මහා පරිමාණ ආයතන 150 ක් වෙනුවෙන්  බලශක්ති කළමනාකරුවන් පත්කෙරේ
16 0

Posted by  in Latest News

අද වනවිට සමස්ත සමස්ත ලෝකයම බලශක්ති සහ පාරිසරික ෙකෂ්ත්රවල උග්ර්ර ගැටළු වලට මුහුණපා ඇති අතර, එම අභියෝගයන් සඳහා විසඳුම් සෙවීම සඳහා දැඩි ගෝලීය අවශ්යතාවයක් පවතී. මේ සඳහා විසඳුම් ලෙස විකල්ප බලශක්තීන් සඳහා යොමුවීමත්, බලශක්ති කළමනාකරණයත්් හඳුනාගෙන ඇත.
ශ්රී ලංකාව සම්බන්ධව සැලකීමේදී, මහින්ද චින්තන ප්රතිපත්ති ප්රකාශනය තුළ එය ජාතික සංවර්ධන වැඩපිළිවෙලෙහි මුලිකාංගයක් ලෙස හඳුනාගෙන ඇති අතර, රටෙහි බලශක්ති සුරකෂිතතාව ඇතිකිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් සකස්කිරීම සඳහා අමාත්ය මණ්ඩල මේ වනවිට අනුකමිටුවක්ද පත්කර ඇත. බලශක්ති උත්පාදන අංශයෙන් බලශක්ති සම්පත් මූලාශ්ර ප්රවර්ධන වැඩකටයුතු සිදුකෙරෙමින් පවතින අතර බලශක්ති පරිභෝජන ෙකෂ්ත්රයේ මනා කළමනාකාරීත්වයක් ඇති කිරීමද වැදගත් වේ. 2010 වසරේ බලශක්ති පරිභෝජනයෙන් 20 කට සමාන බලශක්ති ඉතිරියක් 2020 වසර වන විට ළඟාකරගැනීම සඳහා ජාතික මට්ටටේ බලශක්ති කළමනාකරණ වැඩසටහන් ආරම්භ කර ඇත.
බලශක්ති සංරක්ෂණ ඉලක්ක සහිතව බලශක්ති කළමනාකරණ වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්යාංශය යටතේ ඇති ශ්රී ලංකා සුනිත්ය බලශක්ති අධිකාරිය මගින් සිදුකෙරේ. විදුලි බුබුළු සහ විදුලි උපකරණ සඳහා බලශක්ති ලේබල හඳුන්වාදීම වැනි සමහර වැඩසටහන් දැනටමත් සාර්ථක ප්රතිඵල ලබාගෙන ඇත. සුසංහිත ප්රතිදීප්ත පහන් ^CFL සඳහා අනිවාර්ය බලශක්ති ලේබලය හඳුන්වාදීම මගින් ගිගාවොට් පැය 375 ක වාර්ෂික බලශක්ති සංරකෂණයක් ලබාගෙන ඇති අතර විදුලි ඉල්ලූම මෙගාවොට් 300 කින් අඩුකර ගැනීම හරහා එම ප්රමාණයේ බලාගාරයක් ජාතික පද්ධතියට එක්කිරීම හා සමාන ප්රතිලාභයක් ලබාගෙන ඇත. ශ්රී ලංකා සුනිත්ය බලශක්ති අධිකාරිය මගින් ක්රියාත්මක බලශක්ති සංරකෂණ වැඩසටහන් සියළුම බලශක්ති පරිභෝජන ෙකෂ්ත්ර ආවරණය වන පරිදි ක්රියාත්මක වේ. ප්රවාහන ෙකෂ්ත්රයද එහි එක් අංගයක් වන අතර ඒ යටතේ වාහන සඳහා ඉන්ධන පරිභෝජන ප්රමිති මට්ටම් සකස්කිරීම ආරම්භ කර ඇත.
ජාතික විදුලිබල පරිභෝජනයෙන් 60% ක් මෙන්ම ඛණිජ තෙල් පරිභෝජනයෙන් සැලකිය යුතු කොටසක් කර්මාන්ත සහ වාණිජ ෙකෂ්ත්ර සඳහා වැයවේ. මෙම ෙකෂ්ත්ර වල විදුලිබල පරිභෝජනය සැලකීමේදී 80% ක ප්රමාණයක් සඳහා සම්බන්ධ වන්නේ, 1500 ක් පමණ ප්රමාණයක් වන මහා පරිමාණ ආයතන වේ. මෙම ආයතන සඳහා ක්රමවත් බලශක්ති කළමනාකරණ ක්රියාමාර්ග හදුන්වාදීම මඟින් ජාතික බලශක්ති සංරකෂණ වැඩසටහනට ඉහළ දායකත්වයක් ලබාගත හැකි අතර වාර්ෂිකව ගිගාවොට් පැය 240 ක බලශක්ති ඉතිරියක් ළගාකරගත හැකි බව ගණන් බලා ඇත. මේ හරහා ලබාගන්නා බලශක්ති ඉතිරිය මඟින් නිෂ්පාදන වියදම අඩුකරගැනීම හරහා අදාළ ආයතනවලට දිගුකාලීන ප්රතිලාභ ලබාගැනීමටද හැකිවන බව ශ්රී ලංකා සුනිත්ය බලශක්ති අධිකාරිය පෙන්වාදෙයි.
ඒ අනුව කඩිනම් වැඩපිළිවෙලක් ලෙස ආයතනික බලශක්ති කළමනාකරණ ක්රියාමාර්ග සම්බන්ධීකරණය කිරීම එම ආයතනය සඳහා පත්කරනු ලබන බලශක්ති කළමනාකරුවන් හරහා සිදුකෙරේ. 2011 ජූලි 20 දිනැති අංක 1715/12 ගැසට් නිවේදනය මඟින් බලශක්ති කළමනාකරුවන් සඳහා සුදුසුකම් නිර්දේශ කර ඇති අතර ඒ අනුව මහා පරිමාණ ආයතන මුල්කරගෙන කර්මාන්ත හා වාණිජ ෙකෂ්ත්රවල බලශක්ති කළමනාකරුවන්  පත්කිරීම සිදුකරනු ලැබේ. මූලික අදියරේදී මහා පරිමාණ ආයතන 150 ක් නියෝජනය වන පරිදි ප්රථම බලශක්ති කළමනාකරුවන් කණ්ඩායම සඳහා පත්වීම් ලිපි ප්රදානය අද (2012 ජුලි 16) දින සවස 2.30ට බණ්ඩාරණායක සම්මන්ත්රණ ශාලා අධ්යයන කේන්ද්රයේදී, අමාත්ය චම්පික රණවක මහතාගේ් ප්රධානත්වයෙන් සිදුකෙරිණ.

අද වනවිට සමස්ත සමස්ත ලෝකයම බලශක්ති සහ පාරිසරික ෙකෂ්ත්රවල උග්ර්ර ගැටළු වලට මුහුණපා ඇති අතර, එම අභියෝගයන් සඳහා විසඳුම් සෙවීම සඳහා දැඩි ගෝලීය අවශ්යතාවයක් පවතී. මේ සඳහා විසඳුම් ලෙස විකල්ප බලශක්තීන් සඳහා යොමුවීමත්, බලශක්ති කළමනාකරණයත්් හඳුනාගෙන ඇත.

ශ්රී ලංකාව සම්බන්ධව සැලකීමේදී, මහින්ද චින්තන ප්රතිපත්ති ප්රකාශනය තුළ එය ජාතික සංවර්ධන වැඩපිළිවෙලෙහි මුලිකාංගයක් ලෙස හඳුනාගෙන ඇති අතර, රටෙහි බලශක්ති සුරකෂිතතාව ඇතිකිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් සකස්කිරීම සඳහා අමාත්ය මණ්ඩල මේ වනවිට අනුකමිටුවක්ද පත්කර ඇත. බලශක්ති උත්පාදන අංශයෙන් බලශක්ති සම්පත් මූලාශ්ර ප්රවර්ධන වැඩකටයුතු සිදුකෙරෙමින් පවතින අතර බලශක්ති පරිභෝජන ෙකෂ්ත්රයේ මනා කළමනාකාරීත්වයක් ඇති කිරීමද වැදගත් වේ. 2010 වසරේ බලශක්ති පරිභෝජනයෙන් 20 කට සමාන බලශක්ති ඉතිරියක් 2020 වසර වන විට ළඟාකරගැනීම සඳහා ජාතික මට්ටටේ බලශක්ති කළමනාකරණ වැඩසටහන් ආරම්භ කර ඇත.

බලශක්ති සංරක්ෂණ ඉලක්ක සහිතව බලශක්ති කළමනාකරණ වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්යාංශය යටතේ ඇති ශ්රී ලංකා සුනිත්ය බලශක්ති අධිකාරිය මගින් සිදුකෙරේ. විදුලි බුබුළු සහ විදුලි උපකරණ සඳහා බලශක්ති ලේබල හඳුන්වාදීම වැනි සමහර වැඩසටහන් දැනටමත් සාර්ථක ප්රතිඵල ලබාගෙන ඇත. සුසංහිත ප්රතිදීප්ත පහන් ^CFL සඳහා අනිවාර්ය බලශක්ති ලේබලය හඳුන්වාදීම මගින් ගිගාවොට් පැය 375 ක වාර්ෂික බලශක්ති සංරකෂණයක් ලබාගෙන ඇති අතර විදුලි ඉල්ලූම මෙගාවොට් 300 කින් අඩුකර ගැනීම හරහා එම ප්රමාණයේ බලාගාරයක් ජාතික පද්ධතියට එක්කිරීම හා සමාන ප්රතිලාභයක් ලබාගෙන ඇත. ශ්රී ලංකා සුනිත්ය බලශක්ති අධිකාරිය මගින් ක්රියාත්මක බලශක්ති සංරකෂණ වැඩසටහන් සියළුම බලශක්ති පරිභෝජන ෙකෂ්ත්ර ආවරණය වන පරිදි ක්රියාත්මක වේ. ප්රවාහන ෙකෂ්ත්රයද එහි එක් අංගයක් වන අතර ඒ යටතේ වාහන සඳහා ඉන්ධන පරිභෝජන ප්රමිති මට්ටම් සකස්කිරීම ආරම්භ කර ඇත.

ජාතික විදුලිබල පරිභෝජනයෙන් 60% ක් මෙන්ම ඛණිජ තෙල් පරිභෝජනයෙන් සැලකිය යුතු කොටසක් කර්මාන්ත සහ වාණිජ ෙකෂ්ත්ර සඳහා වැයවේ. මෙම ෙකෂ්ත්ර වල විදුලිබල පරිභෝජනය සැලකීමේදී 80% ක ප්රමාණයක් සඳහා සම්බන්ධ වන්නේ, 1500 ක් පමණ ප්රමාණයක් වන මහා පරිමාණ ආයතන වේ. මෙම ආයතන සඳහා ක්රමවත් බලශක්ති කළමනාකරණ ක්රියාමාර්ග හදුන්වාදීම මඟින් ජාතික බලශක්ති සංරකෂණ වැඩසටහනට ඉහළ දායකත්වයක් ලබාගත හැකි අතර වාර්ෂිකව ගිගාවොට් පැය 240 ක බලශක්ති ඉතිරියක් ළගාකරගත හැකි බව ගණන් බලා ඇත. මේ හරහා ලබාගන්නා බලශක්ති ඉතිරිය මඟින් නිෂ්පාදන වියදම අඩුකරගැනීම හරහා අදාළ ආයතනවලට දිගුකාලීන ප්රතිලාභ ලබාගැනීමටද හැකිවන බව ශ්රී ලංකා සුනිත්ය බලශක්ති අධිකාරිය පෙන්වාදෙයි.

ඒ අනුව කඩිනම් වැඩපිළිවෙලක් ලෙස ආයතනික බලශක්ති කළමනාකරණ ක්රියාමාර්ග සම්බන්ධීකරණය කිරීම එම ආයතනය සඳහා පත්කරනු ලබන බලශක්ති කළමනාකරුවන් හරහා සිදුකෙරේ. 2011 ජූලි 20 දිනැති අංක 1715/12 ගැසට් නිවේදනය මඟින් බලශක්ති කළමනාකරුවන් සඳහා සුදුසුකම් නිර්දේශ කර ඇති අතර ඒ අනුව මහා පරිමාණ ආයතන මුල්කරගෙන කර්මාන්ත හා වාණිජ ෙකෂ්ත්රවල බලශක්ති කළමනාකරුවන්  පත්කිරීම සිදුකරනු ලැබේ. මූලික අදියරේදී මහා පරිමාණ ආයතන 150 ක් නියෝජනය වන පරිදි ප්රථම බලශක්ති කළමනාකරුවන් කණ්ඩායම සඳහා පත්වීම් ලිපි ප්රදානය අද (2012 ජුලි 16) දින සවස 2.30ට බණ්ඩාරණායක සම්මන්ත්රණ ශාලා අධ්යයන කේන්ද්රයේදී, අමාත්ය චම්පික රණවක මහතාගේ් ප්රධානත්වයෙන් සිදුකෙරිණ.