සූර්බල ජනනයෙන් 100MW ජාතික පද්ධතියට එක් කළ වගයි…..
27 0

Posted by  in Latest News

https://youtu.be/uVd8GInDrXA

Click Here to More Photos