ජල ගැලීමට ලක්වූ නිවාස වල විදුලි පද්ධතිය නැවත ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ක්‍රමවේදය
29 0

Posted by  in Latest News

ජල ගැලීමෙන් නිවාස යට වූ පසු පාරිභෝගික ජනතාවගේ ආරක්ෂාව සහ උපකරණවල ආරක්ෂාව සඳහා ලංවිම මගින් විදුලිය විසන්ධි කිරීම සිදුකරයි.

විදුලිය නැවත සැපයීම සිදු කරනු ලබන්නේ ජලය බැස ගිය පසු ජලය නිසා ඇතිවිය හැකි විදුලි කාන්දුවීම් සිදු නොවන බවට මණ්ඩලය තහවුරු කරගත් පසුවය.

ලංවිම මගින් මනු උපකරණ (විදුලි මීටර්) හා මණ්ඩලීය උපකරණ යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම සිදු කරනු ලබන අතර නිවාසවල ආරක්ෂිත තත්ත්වය තහවුරු කරගත් පසු විදුලි සැපයුම ලබා දෙනු ලබයි.

නිවසට විදුලි සැපයුම ලැබුණ ද, නිවස තුළ විදුලිය භාවිතා කිරීමට ප්‍රථම නිවැසියන් විසින් පහත සඳහන් ක්‍රමවේදය අනුගමනය කළ යුතුය.

  1. ජලයෙන් යටවී තිබූ නිවසට ලඟාවීමට හැකි වූ වහාම නිවසේ ප්‍රධාන ස්විචය (Main switch) සහ උප පරිපථ (Fuse/ MCB) සියල්ල විසන්ධි කිරීමට කටයුතු කරන්න.

  2. නිවාසවල බිත්ති හා විදුලි පරිපථ ජලයෙන් පෙඟී ඇති බැවින් දින කිහිපයක් එය වියලීමට තබන්න.

  3. නිවස දක්වා ලංවිම මගින් විදුලි සැපයුම ලබා දුන්නද නිවස හොඳින් වියලෙන තුරු විදුලිය නිවස තුලට ලබා ගැනීමෙන් වැළකී සිටින්න.

  4. විදුලිය සම්බන්ධව අවබෝධයක් ඇති අයෙකු ලවා විදුලි පේනු (Pulp) සහ (Switch) ගලවා පිරිසිදු කර වියලීමට හැකි නම් වඩා ආරක්ෂිතය.

  5. නිවස සහ උපකරණ වියලී ඇති බව තහවුරු කරගත් පසුව උප පරිපථ (Fuse/ MCB) සියල්ල විසන්ධිව තිබියදී ප්‍රධාන ස්විච්චය (Main switch) ක්‍රියාත්මක කරන්න.

  6. නිවසේ මිහිකාන්දු මීදුව (Trip switch) ක්‍රියාත්මක තත්ත්වයේ ඇතිදැයි එහි ඇති පරීක්ෂා කරන බොත්තම  (Test button) මගින් තහවුරු කර ගන්න.

  7. එය ක්‍රියා නොකරයි නම් විදුලි කාර්මිකයෙකු ලවා පරීක්ෂා කොට අවශ්‍ය නම් නව මිහිකාන්දු මීදුවක්  (Trip switch) සවි කිරීමට කටයුතු කරන්න.

  8. පසුව තවමත් විසන්ධි කර ඇති උප පරිපථ (Fuse/ MCB) එකින් එක ක්‍රියාත්මක කර එම උප පරිපථයට අදාල විදුලි පද්ධතිය නිසි ලෙස ක්‍රියා කරන බව තහවුරු කර ගන්න.

  9. උප පරිපථ  (Fuse/ MCB) වරකට එක බැගින් ඉහත ආකාරයෙන් විදුලිය සපයා පරීක්ෂා කළයුතු අතර, යම් උප පරිපථයක විදුලිය කාන්දුවීමක් ඇතිනම් මිහිකාන්දු මීදුව (Trip switch) ක්‍රියාත්මක වනු ඇත. එවිට එම පරිපථය ක්‍රියා විරහිත කර අනෙක් පරිපථයක් එලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීමට (ON) කටයුතු කරන්න.

  10. විදුලි කාර්මිකයකු ලවා දෝෂ සහිත උප පරිපථ පරීක්ෂා කොට නිවැරදි කර ගැනීමට කටයුතු කරන්න.