මෙවර අයවැයෙන්, සූර්ය පැනල මිලදී ගැනීම සඳහා අඩු පොළී බැංකු ණය
11 0

Posted by  in Latest News

  • රජයේ  ගොඩනැගිලි  සියල්ලකටම සූර්ය බලයෙන්  විදුලිය

ඊයේ දිනයේ ඉදිරිපත් කළ 2017 සඳහා වූ අයැවය යෝජනාවලියේ විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යාංශය හැටියට, ඉදිරියේදී අපි සංග‍්‍රාමයක් වශයෙන් දියත් කිරීමට නියමිත සූර්යබල සංග‍්‍රාමය කෙරෙහි දක්වා ඇති අනුකූලතාවය පිළිබඳව අපි ස්තුතිවන්ත වියයුතුයි. අපගේ සූදානම නිවාස දසලක්ෂයක පියැසි සූර්ය බලාගාර බවට පත්කිරීමයි. ඒ සඳහා පාරිභෝගිකයන් වෙත සූර්ය කෝෂ ලබාගැනීමට ලබාදෙන බැංකු ණය සඳහාවන පොළියට යම්කිසි සහනයක් ලබාදීමට අපි අපේක්ෂා කළා. ඒ අනුව මෙම අයවැය ලේඛණය තුළ රු.මිලියන එක්දහස් පන්සියයක් මෙම පොළී සහනය සඳහා වෙන්කර තිබෙනවා.


ඒ වගේම සියළුම රජයේ ගොඩනැගිලි සඳහා විදුලිය ලබාගැනීමට සූර්ය කෝෂ සවිකිරීමට යෝජනා කර තිබෙනවා. ඒ සඳහාත් ආරම්භයක් වශයෙන් රු. මිලියන 350 ක් වෙන්කර තිබනවා.

විශේෂයෙන්ම මෙවර අයවැයෙන් පුනර්ජනීය බලශක්ති වර්ධනය කිරීමේ ජාතික වගකීම ඉෂ්ඨ කිරීමට විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති  අමාත්‍යාංශය වෙත ලබාදී තිබෙන පිටුවහල පිළිබඳවත්, අපගේ යෝජනා පිළිගැනීම පිළිබඳවත් අමාත්‍යාංශයක් හැටියට අපගේ ස්තුතිය පලකළ යුතුයි