වසර 07 කට පස්සේ, විදුලිය සම්පේ‍්‍රෂණය සහ බෙදාහැරීම සම්බන්ධ මහජනතාවගේ ආරක්ෂාවට අදාළ නීති පද්ධතියක් ගැසට් බවට පත්කිරීමට කටයුතු කළා
22 0

Posted by  in Latest News

විදුලිබල මණ්ඩලයේ විශේෂ වගකීම් තමයි විදුලි උත්පාදනය, සම්පේ‍්‍රෂණය සහ බෙදාහැරීම. මේ කාරණා පිළිබඳව වු නියාමනය සිදුකරන්නේ මහජන උපයෝගීතා කොමිසම. මේ පිළිබඳ සොයාබැලීම උපදෙස් දීම, අවශ්‍ය තීන්දු ගැනීමට උපකාරි කිරීම තමයි මහජන උපයෝගීතා කොමිසමේ වගකීම්. 2009 සිට මහජන උපයෝගීතා කොමිසම ක‍්‍රියාත්මක වුණත්, අමාත්‍යවරයා හරහා ගැසට් බවට පත්වෙලා නීති ලෙස බලගැන්වුණේ අවස්ථා 02 දී පමණයි. නියාමනය සඳහා මහජන උපයෝගීතා කොමිසම විසින් සකස් කරන යෝජනා, නීති ක‍්‍රියාත්මක කළහැක්කේ විෂයභාර අමාත්‍යවරයා විසින් නිකුත් කරනු ලබන ගැසට් පත‍්‍රයක් මගින් පමණයි මහජන උපයෝගීතා කොමිසම ආරම්භ කරලා වසර 07 කට පස්සේ, මම ඊයේ විදුලිය සම්පේ‍්‍රෂණය සහ බෙදාහැරීමට අදාළව මහජනතාවගේ ආරක්ෂාවට අදාළ වන නීති පද්ධතියක් ගැසට් බවට පත්කිරීමට කටයුතු කළා” යැයි විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා පැවසිය .

ඒ මහතා මෙම අදහස් පළකළේ ගලිගමුව ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ පැවති ගලිගමුව ප‍්‍රාදේශීය සංවර්ධන කමිටු රැස්වීමකට සහභාගී වෙමිනි.

මෙහිදී අදහස් දැක්වූ විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍ය සියඹලාපිටිය මහතා …..
“පසුගිය මාර්තු මාසයේදී රටට විදුලි බලය සැපයීම පිළිබඳව මුහුණ දුන්න අභියෝගයේදී අපට වැටහුණා විශේෂයෙන්ම විදුලිබල පද්ධතියේ ආරක්ෂාව, තත්ත්වය ඉහළ නැංවීම, අඛණ්ඩ විදුලි සැපයුමක් පවත්වා ගැනීම, තත්ත්වයෙන් ඉහළ විදුලි බෙදාහැරීම් හා සම්පේ‍්‍රෂණ පද්ධතියක් පවත්වාගෙනයාම, විදුලි පාරිභෝගිකයන් මනා කළමනාකාරීත්වයකින් යුතුව විදුලිය භාවිතය සඳහා විදුලිය බෙදාහැරීම් අංශ මගින් කටයුතු කිරීම වැනි කරුණු සම්බන්ධව මහජන උපයෝගීතා කොමිසම මගින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන කරුණු ගැසට් බවට පත්කළ යුතු බව. ඒ නිසා තමයි ඊයේ අපි ඒ සම්බන්ධයෙන් ක‍්‍රියාත්මක වුණේ. මෙය රටේ ඉතා කාර්යක්ෂමවූ විදුලි පද්ධතියක් ක‍්‍රියාත්මක කිරීමට ඉතාමත් වැදගත්වූ සාධකයක් වේවි” යැයි පැවසීය.