විදුලිබල ක්ෂේත්‍රයේ වත්මන් අභියෝග සහ ඊට විසඳුම් පිළිබඳව 2016.03.23 වන දින විදුලිබල පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍ය ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මැතිතුමා විසින් කරනු ලබන ප්‍රකාශය
23 0

Posted by  in Latest News

විදුලිබල ක්ෂේත්‍රයේ වත්මන් අභියෝග සහ ඊට විසඳුම් පිළිබඳව 2016.03.23 වන දින විදුලිබල පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍ය ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මැතිතුමා විසින් කරනු ලබන ප්‍රකාශය
සම්පුර්ණ කතාව මෙතනින් ලබාගන්න