මිනිස්බල සේවා සපයන සමාගම් හරහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සේවාවන් වෙනුවෙන් යොදවා සිටින සේවකයින්, ස්ථීර කාර්ය මණ්ඩලයට බඳවා ගැනිමට රජය තීරණය කරයි.
20 0

Posted by  in Latest News

මිනිස්බල සේවා සපයන සමාගම් හරහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සේවාවන් වෙනුවෙන් යොදවා සිටින 5000 කට ආසන්න සේවකයින් පිරිසක්, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ ස්ථීර කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රවාහයට ඇතුළත් කිරීමට පියවර ගැනේ. විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය, නීතිඥ පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි  මැතිනිය ප්‍රකාශ කළේ, ලබන දෙසැම්බර් 01 දින සිට  මෙම පිරිස සුදුසුකම් මත, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ  ස්ථීර කාර්ය මණ්ඩලයට  බදවා ගන්නා බවයි.

මාධ්‍ය හමුවේදී අමාත්‍ය, නීතිඥ පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මැතිනිය  මෙසේද ප්‍රකාශ කළාය.

“පෞද්ගලිකව මිනිස්බල සේවා සපයන සමාගම්  වලින් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, දැනට අවුරුදු ගණනාවක සිට සේවය ලබාගනිමින් සිටිනවා. මෙම මිනිස්බල සමාගම්වල සේවය කරන පිරිස ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ ස්ථීර සේවයට බඳවා ගැනීමට කටයුතු කරන ලෙස ඉල්ලා මටත්, අපේ රජයටත් දිගින් දිගට ඔවුන්ගේ දුක්ගැනවිලි ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා. ඒ නිසා අපි රජයක් විදිහට, විශේෂයෙන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ උපදෙස් පරිදි තීරණයක් ගනු ලැබුවා, දැනට මිනිස්බල සේවා සැපයුම් සමාගම්වල සේවය කරන මෙම සේවක සහෝදර සහෝදරියන්, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ ස්ථීර සේවකයින් ලෙස  බඳවා ගැනීමට.

අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා මෙවර අයවැය ඉදිරිපත් කිරීමේදී සඳහන් කළා, රජයේ දෙපාර්තමේන්තු, සංස්ථා, ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩලවල සේවය කරන අනියම්, තාවකාලික සහ කොන්ත්‍රාත් පදනම මත සේවය  කරන අය එම ආයතන වලට ස්ථීර සේවයට බඳවා ගන්නා බවට. එම තීරණය පදනම් කරගෙන අපට වඩා පහසු වුණා, මෙම සේවකයින් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ ස්ථීර සේවකයන් ලෙස ඇතුලත් කරගැනීමට. විශේෂයෙන් මිනිස්බල සේවා සමාගම්වල සේවය කරන සහෝදර සහෝදරියන් අනියම්, තාවකාලික හෝ කොන්ත්‍රාත් පදනම මත සේවයේ නොයෙදුනත්, රජයේ අභිලාශය වූයේ, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට සේවා සපයන මිනිස්බල ආයතනවල සේවය කරන්නන්, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ ස්ථීර සේවා ප්‍රවාහයට බඳවා ගැනීමටයි. ඒ අනුව මෙම සේවක පිරිස් එළඹෙන දෙසැම්බර් 01 දින සිට, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ ස්ථීර සේවා ප්‍රවාහයට ඇතුළත් වනවා.

ආයතනයේ බඳවා ගැනීමේ පටිපාටියට අනුව ඔවුන්ගේ සුදුසුකම් මත තමයි, මෙම  බඳවා ගැනීම් සිද්ද වෙන්නේ” යැයිද අමාත්‍ය, නීතිඥ පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මැතිනිය ප්‍රකාශ කළාය.

මෙම මාධ්‍ය හමුවට විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් එම්. එම්. සී. ප්‍රදිනාන්දු මහතා, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සභාපති ඩබ්.බී.ගනේගල මහතා, විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යතුමියගේ පෞද්ගලික ලේකම්, සබරගමුව පළාත් සභාවේ සභාපති කංචන ජයරත්න මහතා සහ විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම් එම්.අයි.එම්. රෆීක් මහතා  ඇතුළු  පිරිසක් සහභාගී සිටියහ.