නව විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යවරිය ලෙස පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නීතිඥ පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මිය පත් කෙරේ.
28 0

Posted by  in Latest News

නව විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යවරිය ලෙස නීතිඥ පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මිය අද (සඳුදා) අතිගරු ජනාධිපතිතුමන් ඉදිරියේදී දිවුරුම් දුන්නාය. පැල්මඩුල්ල පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සහ කර්මාන්ත හා විද්‍යා කටයුතු නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සහ වයඹ පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙස කටයුතු කල නැසීගිය ධර්මදාස වන්නිආරච්චි මහතාගේ දෙටු දියණිය වන ඇය වෘත්තියෙන් නීතිඥවරියකි. සබරගමු පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරියක ලෙස දේශපාලනයට අවතීර්ණ වූ පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මිය 1994 වසරේදී පාර්ලිමේන්තුවට පත්වූවාය. එම වසරේම සෞඛ්‍ය, සමාජ සේවා හා මහා මාර්ග නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරිය ලෙස පත්වූ එතුමිය, 2000 වසරේ සිට මේ දක්වා සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කිරීම, සමෘද්ධි හා දිළිඳුකම පිටුදැකීම, තරුණ කටයුතු, ජාතික උරුමයන් හා සංස්කෘතික කටයුතු ආදී විෂයන් භාර කැබිනටි අමාත්‍යවරිය ලෙස කටයුතු කළ අතර මෙම නව තනතුරේ දිවුරුම් දිමට පෙර තාක‍ෂණ හා පර්යේෂණ අමාත්‍යවරිය ලෙස කටයුතු කළාය. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක‍ෂයේ උප ලේකම් ධූරය දරන ඇය එම පක‍ෂයේ කාන්තා අංශය භාරව කටයුතු කරය.