රුපියල්මිලියන 166ක ආයෝජනයෙන් බුත්තල, මොණරාගල, වැල්ල්ලවාය, ප‍රදේශ වල ජනතාවගේ අඩු වෝල්ටීයතා ගැටළුවට ස්ථිර විසඳුම්.
16 0

Posted by  in Latest News

රුපියල්මිලියන 166ක ආයෝජනයෙන් බුත්තල, මොණරාගල, වැල්ල්ලවාය,

ප‍රදේශ වල ජනතාවගේ අඩු වෝල්ටීයතා ගැටළුවට ස්ථිර විසඳුම්

 2011 වසරේ දැයට කිරුළ ප‍රදර්ශනයට සමගාමීව ආරම්භ කෙරුණු පස්සර, තොලබෝවවත්ත  ප‍්‍රදේශයේ ග‍රැන්ටිඋප  පොළේ  සිට  බුත්තල  ප‍්‍රදේශයේ  ඇති  ග‍්‍රැන්ටි  උප  පොළ  දක්වා  ඉදිකෙරුණු  කි.මී.  34ක  මධ්‍ය  වෝල්ටීයතා රැහැන්  මාර්ගය  ජාතික  විදුලිබල  පද්ධතියට  සම්බන්ධ  කිරීම,  විදුලිබල  හා  බලශක්ති  අමාත්‍ය  පාඨලී  චම්පික රණවක මැතිතුමාගේ ඌව පළාත් සංචාරයට සමගාමීව සිදුකෙරිණි.

 මොණරාගල දිස්ත‍රික්කයේ ජීවත්වන ජනතාවගෙන් 25%ක් පමණ තම දෛනික කටයුතු සිදුකිරීමේදී මුහුණදුන් අඩු වෝල්ටීයතා ගැටළුවට විසඳුමක් වශයෙනුත්, ප‍රදේශයේ මධ්‍යම වෝල්ටීයතා පද්ධතිය වැඩිදියුණු කිරීමත් අරමුණු කොටගෙන,   ලංවිම   ප‍රතිපාදන   මත,   රු.   මිලියන   166.5ක   වියදමින්   ඉටුකළ   මෙම   කාර්යය   ඌව   පළාතට උදානයක්ම වනු ඇති බව විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශය පෙන්වා දෙයි.