නව විදුලිබල පුනරුදයට ඇමරිකාවෙනුත් සහාය..
17 0

Posted by  in Latest News

නව විදුලිබල පුනරුදයට ඇමරිකාවෙනුත්[...]

Read more
විදුලි ඇමතිගේ උපදෙසින් කළුකැලේ එකළු වෙයි ….
10 0

Posted by  in Latest News

විදුලි ඇමතිගේ උපදෙසින් කළුකැලේ[...]

Read more
“විදුලි මාෆියා ෆෝබියාව සමගියෙන් කෙළවර කරමු …”
04 0

Posted by  in Latest News

“විදුලි මාෆියා ෆෝබියාව සමගියෙන්[...]

Read more