“විදුලිබල මණ්ඩලය අක්‍රීය වුණොත්,  රටම අක්‍රීය වේවි ……”
25 0

Posted by  in Latest News

“ලං.වි.ම. කියන්නේ රටේ ප්‍රධාන ආයතනයක්[...]

Read more