2016 ජනවාරි මස 31 වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ සියලු දෙනාට විදුලිය
31 0

Posted by  in Latest News

තම නිවසට මෙතෙක් විදුලිය ලබාගත නොහැකි[...]

Read more
පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාව මගින් නව බලපත‍්‍රයක්
29 0

Posted by  in Latest News

විකිරණ වලින් සුරක්ෂිත ශ‍්‍රී ලංකාවක්[...]

Read more
කුමන අභියෝග හමුවේ වුවත් අපි විදුලි බිල වැඩි කරන්නේ නැහැ
14 0

Posted by  in Latest News

සෑම කටයුත්තකම අපේ අවසාන අරමුණ තමයි,[...]

Read more