විකිරණ පනත උල්ලංඝනය කරන්නන්ට දැඩි දඩුවම්
25 0

Posted by  in Latest News

2016.01.01 දින සිට නව බලපත‍්‍රයක්. “විකිරණ[...]

Read more
ලංකාවේ පරිගණක සාක්ෂරතාවය 40%ට ආසන්නයි
21 0

Posted by  in Latest News

Infotel 2015 දෙවැනි දින ප්‍රදර්ශනය විවෘත[...]

Read more
අවසාන මධ්‍ය පරිමාණ ජලවිදුලි ව්‍යාපෘතිය දෙහිඕවිටදී
15 0

Posted by  in News

යෝජිත විදුලි බලාගාරය දෙහිඹ්විට[...]

Read more
1 2