“හෙටක් වෙනුවෙන් රටක්” පාසල් බලශක්ති සංරක්ෂණ වැඩසටහන අද ඇරඹේ
11 0

Posted by  in Latest News

අනාගතය වෙනුවෙන් තෙල්, විදුලිය ඉතිරිකිරීමේ[...]

Read more
දකුණු ආසියාවේ උරුමය, දැනුම පදනම් කරගත් ආර්ථිකයයි
10 0

Posted by  in Latest News

* ඇමති චම්පික ආචාර්ය අබ්දුල් කලාම්[...]

Read more
ශ්‍රී ලංකාව පෙරට වඩා 23 ගුණයකින් විශාල වෙලා
08 0

Posted by  in Latest News

ශ්‍රී ලංකාවේ වැදගත්ම අමාත්‍යාංශය[...]

Read more
1 2