වසර 2030 වන විට බලශක්තියෙන් ස්වාධිපත්‍ය වූ සාර්ක් කලාපයක් වෙත
27 0

Posted by  in Latest News

*බලශක්තිය අතින් අපට ස්වාධීන වියහැක්කේ[...]

Read more
ආචාර්ය අබ්දුල් කලාම් මහතා දැයේ අනාගත නායකයින් අමතයි
26 0

Posted by  in Latest News

අද වන විට ලොකයේ තිබෙන මූලික ආර්ථික[...]

Read more
රාජ්‍ය අංශයේ විදුලිබල සංරක්ෂණයට කැබිනට් අනුමැතිය
18 0

Posted by  in Latest News

x වසරක් තුළ තෙල් සහ විදුලිය පරිභෝජනය[...]

Read more
ඔක්තෝබර් මස සිට නව විදුලි අය ක්‍රමයක්
15 0

Posted by  in Latest News

ලබන ඔක්තොබර් මස සිට නව විදුලි අය[...]

Read more
1 2