අඩු ආදායම්ලාභී ග්‍රාමීය ජනතාවගේ නව විදුලිය සබඳතා වෙනුවෙන් සහන ණය යෝජනා ක්‍රමයක්.
28 0

Posted by  in Latest News

අඩු ආදායම්ලාභී ග්‍රාමීය පවුල් නගාසිටුවීමේ මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්මට සමගාමීව, ඔවුන්ගේ නිවාස සඳහා විදුලිය[...]

Read more