තවත් මෙගා වොට් 600ක් ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට
04 0

Posted by  in Latest News

2013.03.04 දින චීන තානාපති ගරු වූ ජියැන්හාඕ[...]

Read more
ජනවාරි මාසයේ විදුලි හොරු 224 ක් නීතියේ රැහැනට
01 0

Posted by  in Latest News

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලීය හදිසි වැටලීම්[...]

Read more