“ලංවිම පෞද්ගලීකරණයට ඉඩ තබන්නේ නැහැ”
24 0

Posted by  in Latest News

• රට කාබාසිනියා නොකරන සවිමත් රාජ්‍ය[...]

Read more
“විදුලි බිල තීරණයට මිල සූත්‍රයක් අත්‍යාවශ්‍යයි”
23 0

Posted by  in Latest News

80% ක් ජල විදුලිය ඇති බවට අදහස් පලවුවත්, [...]

Read more
“ජීවානුහරණයට ගැමා විකිරණ තාක්ෂණය භාවිතයට පියවර”
16 0

Posted by  in Latest News

• බහුකාර්ය ගැමා ප්‍රවිකිරණ යන්ත්‍රාගාරය[...]

Read more
“මහ පොළොව රැකගන්න නම් ආර්ථීක සංවර්ධනයත් පාලනය කළ යුතුයි”
08 0

Posted by  in Latest News

මිහිකත හෝරාව අඛණ්ඩව වසරක් පැවතියොත්,[...]

Read more