විදුලිය නොමැති කහවත්තේ සියළුම ගම්මාන පැය 72 න් බලගන්වයි.
11 0

Posted by  in Latest News

අවම කාලසීමාවකින් ඉදිවූ පළමු ව්‍යාපෘතිය[...]

Read more
ගමේ විදුලිය ගමටම ලබාදීම ඇරඹේ.
01 0

Posted by  in Latest News

*ශ‍්‍රි ලංකාවේ පළමු ප‍්‍රජා ජල[...]

Read more