විදුලි පාරිභෝගිකයන් ලක්ෂ 19 ක් විදුලිය ඉතුරු කරයි
21 0

Posted by  in Latest News

ලංවිමට ගිගාවොට් පැය 84 ක් සහ රු. කෝටි[...]

Read more
න්‍යෂ්ටික විකිරණශීලී කන්ටේනරයක් රේගු අත්අඩංගුවට
18 0

Posted by  in Latest News

පරමාණුක ශක්ති අධිකාරිය පරීක්ෂණ[...]

Read more
1 2