බලශක්ති සංරක්ෂණ පාගමන.
28 0

Posted by  in Latest News

දේශගුණික මෙන්ම කාලගුණික විපර්යාසයන්ගේ[...]

Read more
ඉහළ කොත්මලෙන් මෙගාවොට් 150 ක ධාරිතාවක්  ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට
12 0

Posted by  in Latest News

ඉහළ කොත්මලෙන් මෙගාවොට් 150 ක ධාරිතාවක් ජාතික[...]

Read more