මුළු රටේම සම්ප්රේෂණ සහ ඛෙදාහැරීම් පද්ධති නවීකරණයට පියවර.
18 0

Posted by  in Latest News

• නවීකරණ කටයුතු සඳහා ආසියානු සංවර්ධන[...]

Read more
ලෙකෝ දීර්ඝ සේවා රන් තිළිණ ප‍්‍රධානෝත්සවය.
13 0

Posted by  in Latest News

ලංකා විදුලි පුද්ගලික සමාගමේ වසර[...]

Read more
පුනර්ජනනීය බලශක්ති සංවර්ධනයට පින්ලන්තයේ සහාය.
08 0

Posted by  in Latest News

2020 වනවිට ජාතික බලශක්ති අවශ්‍යතාවයෙන්[...]

Read more
ලොව පළමු චෛත්‍යය විදුලියෙන් ඒකාලෝක කෙරේ.
04 0

Posted by  in Latest News

ලොව පළමු චෛත්‍යය ලෙස නම් කෙරෙන[...]

Read more
විදුලිය ඉතිරි කළ දහසකට නොමිලේ විදුලිය ලබාදේ.
01 0

Posted by  in Latest News

The main challenge facing the CEB management by September 2011 was the supply of[...]

Read more