“පාසල්  සිසුහු  ලක්ෂ 40ක් බලශක්ති  සංරක්ෂණයට කැපවන බවට ප්‍රතිඥා දෙති”
18 0

Posted by  in Latest News

• ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් දහසකගේ සහභාගීත්වයෙන්[...]

Read more
මාර්තු මාසයේ විදුලි හොරු 345ක් වටලති.
18 0

Posted by  in Latest News

• ලක්ෂ 213 කට අධික වැටලීම් ආදායමක්[...]

Read more