කොත්මලේ උමගට සුබ මොහොතින් මංගල දියවර.
19 0

Posted by  in Latest News

ලබන මාර්තුවේදී ජාතික පද්ධතියට[...]

Read more
CEB  honors
09 0

Posted by  in Latest News

The 541 long serving employees of the Ceylon Electricity Board (CEB)

“ඉහළ කොත්මලේ දැයට පිදුම ලබන ජනවාරියේ”
07 0

Posted by  in Latest News

ජලාශයට මංගල දියවර මුදාහැරේ. සෙන්ට්[...]

Read more
විදුලමු ලංකා, ත්‍රෛමාසික පුවත්පත එළිදැක්වේ.
05 0

Posted by  in Latest News

විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යතුමාගේ[...]

Read more