විදුලිය කියන්නේ ජනතා අයිතියක්.
18 0

Posted by  in Latest News

විදුලමු ලංකා යටතේ විදුලිය ගමට ගෙනයන[...]

Read more
කඳුරට  විදුලියෙන්  ඒකාලෝක වූ වගයි.
18 0

Posted by  in Food

2009 වසරේදී ත‍්‍රස්තවාදය පරාජය කිරීම[...]

Read more
“හෙට මුළු රට එළියයි”
15 0

Posted by  in Latest News

විදුල්කා බලශක්ති ප්‍රදර්ශනයට[...]

Read more
“විදුල්කා” බලශක්ති ප්‍රදර්ශනය ඇරඹේ.
12 0

Posted by  in Latest News

විදුල්කා බලශක්ති ප්‍රදර්ශනය ඇරඹේ.[...]

Read more
විදුලි පාරිභෝගිකයිනි, ජාතික දේපල ආරක්ෂා කරන්න.
07 0

Posted by  in Latest News

විදුලි පාරිභෝගිකයිනි, ජාතික දේපල[...]

Read more
Restrict lighting of street lamps to between 7 pm and 5 am.
06 0

Posted by  in Latest News

When the CEB was established in 1969 only 4% had access to electricity. By 1980 it[...]

Read more
North Western Province July radiance.
04 0

Posted by  in Latest News

The Minister of Power and Energy Patali Champika Ranawaka not content with just issuing[...]

Read more