ආසියාවේ විදුලිය නොකපන එකම රට ශ‍්‍රී ලංකාවයි ….
14 0

Posted by  in Latest News

ලබන වසර වනවිට මුළු දිවයින ආවරණය[...]

Read more
තවත් මෙගා වොට් 600ක් ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට
04 0

Posted by  in Latest News

2013.03.04 දින චීන තානාපති ගරු වූ ජියැන්හාඕ[...]

Read more
ජනවාරි මාසයේ විදුලි හොරු 224 ක් නීතියේ රැහැනට
01 0

Posted by  in Latest News

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලීය හදිසි වැටලීම්[...]

Read more
යාපන අර්ධද්වීපය ඒකාලෝක කිරීමට උතුරු ජනනි එක්වේ.
12 0

Posted by  in Latest News

මේ වසර අවසන් වනවිට සමස්ත දිවයින[...]

Read more
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -> 22