ලෙකෝ අඩහැරය දිගහැරේ.
18 0

Posted by  in Latest News

*පාරිභෝගික පහසුව වෙනුවෙන් ලෙකෝ[...]

Read more
ඉහළ කොත්මලේ බලාගාරය  ජනපති නිරීක්ෂණයට.
09 0

Posted by  in Latest News

•ජපන් උප අගමැති කට්සුයා ඔකාඩා[...]

Read more
“පාසල්  සිසුහු  ලක්ෂ 40ක් බලශක්ති  සංරක්ෂණයට කැපවන බවට ප්‍රතිඥා දෙති”
18 0

Posted by  in Latest News

• ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් දහසකගේ සහභාගීත්වයෙන්[...]

Read more
මාර්තු මාසයේ විදුලි හොරු 345ක් වටලති.
18 0

Posted by  in Latest News

• ලක්ෂ 213 කට අධික වැටලීම් ආදායමක්[...]

Read more
කන්ද උඩරටට නව විදුලිබල ජාලයක්.
14 0

Posted by  in Latest News

මහනුවර නගරයත් ඒ ආශ්‍රිත ප්‍රදේශත්[...]

Read more
1 <- 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 -> 22