අවසාන මධ්‍ය පරිමාණ ජලවිදුලි ව්‍යාපෘතිය දෙහිඕවිටදී
15 0

Posted by  in News

යෝජිත විදුලි බලාගාරය දෙහිඹ්විට[...]

Read more
මන්නාරම් ද්‍රෝනියේ ගෑස් සම්පත සංවර්ධනයට රජය පියවර ගනී
10 0

Posted by  in News

මෙගාවොට් 375 ක සුළං බලශක්ති පද්ධතියක්[...]

Read more
ජවන ශක්ති යාත්‍රා ජනපති අතින් දියත් වේ
16 0

Posted by  in Latest News

ජාතික බලශක්ති සංරක්ෂණ මාසය වෙනුවෙන්[...]

Read more
1 2 3 4 5 6 -> 22