ඌව පළාතේ බදුල්ල 84%ක් විදුලුලියෙන් ආවරණිතිතයි.
16 0

Posted by  in Latest News

ඌව පළාතේ බදුල්ල 84%ක් විදුලුලියෙන්[...]

Read more
Another 300 MW from the Lakwijaya Coal Power plant to be added to the National Grid by the first quarter of 2013
23 0

Posted by  in Latest News

The Lakwijaya Coal Power plant will be closed for 10 days from the 28th of September[...]

Read more
18 MW for Uganda through Local Engineering Knowledge.
17 0

Posted by  in Latest News

The largest hydro power plant constructed beyond the shores of Sri Lanka was inaugurated[...]

Read more
Plans to illuminate the whole island by the end of 2012 CEB to become a 100% Quality service institution.
17 0

Posted by  in Latest News

Although the Ceylon Electricity Board which was a Rs. 04 billion annual operations[...]

Read more
Electricity is an Essential Commodity today.
13 0

Posted by  in Latest News

Increasing efficiency and reducing wastage benefits you and the country. In the face[...]

Read more
විදුලිය කියන්නේ ජනතා අයිතියක්.
18 0

Posted by  in Latest News

විදුලමු ලංකා යටතේ විදුලිය ගමට ගෙනයන[...]

Read more
කඳුරට  විදුලියෙන්  ඒකාලෝක වූ වගයි.
18 0

Posted by  in Food

2009 වසරේදී ත‍්‍රස්තවාදය පරාජය කිරීම[...]

Read more
“හෙට මුළු රට එළියයි”
15 0

Posted by  in Latest News

විදුල්කා බලශක්ති ප්‍රදර්ශනයට[...]

Read more
“විදුල්කා” බලශක්ති ප්‍රදර්ශනය ඇරඹේ.
12 0

Posted by  in Latest News

විදුල්කා බලශක්ති ප්‍රදර්ශනය ඇරඹේ.[...]

Read more
1 <- 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 -> 61