මාර්තු මාසයේ විදුලි හොරු 345ක් වටලති.
18 0

Posted by  in Latest News

• ලක්ෂ 213 කට අධික වැටලීම් ආදායමක්[...]

Read more
කන්ද උඩරටට නව විදුලිබල ජාලයක්.
14 0

Posted by  in Latest News

මහනුවර නගරයත් ඒ ආශ්‍රිත ප්‍රදේශත්[...]

Read more
In comparison to the past 15 years this year lesser power consumption reported during Vesak
10 0

Posted by  in Latest News

A special seminar was launched at the industrial development board in Katubedda on[...]

Read more
School power and energy societies will be an ideal solution to the power crisis as well as environmental pollution crisis.
02 0

Posted by  in Latest News

බලශක්ති සංරක්ෂණයට සිසු සහාය දීපව්‍යාප්තව[...]

Read more
1 <- 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 -> 61