ඉහළ කොත්මලෙන් මෙගාවොට් 150 ක ධාරිතාවක්  ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට
12 0

Posted by  in Latest News

ඉහළ කොත්මලෙන් මෙගාවොට් 150 ක ධාරිතාවක් ජාතික[...]

Read more
මුළු රටේම සම්ප්රේෂණ සහ ඛෙදාහැරීම් පද්ධති නවීකරණයට පියවර.
18 0

Posted by  in Latest News

• නවීකරණ කටයුතු සඳහා ආසියානු සංවර්ධන[...]

Read more
ලෙකෝ දීර්ඝ සේවා රන් තිළිණ ප‍්‍රධානෝත්සවය.
13 0

Posted by  in Latest News

ලංකා විදුලි පුද්ගලික සමාගමේ වසර[...]

Read more
පුනර්ජනනීය බලශක්ති සංවර්ධනයට පින්ලන්තයේ සහාය.
08 0

Posted by  in Latest News

2020 වනවිට ජාතික බලශක්ති අවශ්‍යතාවයෙන්[...]

Read more
ලොව පළමු චෛත්‍යය විදුලියෙන් ඒකාලෝක කෙරේ.
04 0

Posted by  in Latest News

ලොව පළමු චෛත්‍යය ලෙස නම් කෙරෙන[...]

Read more
1 <- 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 -> 61