වවුනියා කිලිනොච්චි අධි සම්පේ‍්‍රෂණ මාර්ගයේ වැඩ අවසන්.
28 0

Posted by  in Latest News

* කිලිනොච්චි ග‍්‍රිඞ් උපපොළට විදුලිය[...]

Read more
රට වටා තැන් 05 ක න්‍යෂ්ටික පූර්ව සංඥා පද්ධති ස්ථාපිත කෙරේ
21 0

Posted by  in Latest News

තවත් ස්ථාන 03 ක පද්ධති ස්ථාපිත කිරීමට[...]

Read more
1 <- 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 -> 61