“ඉහළ කොත්මලේ දැයට පිදුම ලබන ජනවාරියේ”
07 0

Posted by  in Latest News

ජලාශයට මංගල දියවර මුදාහැරේ. සෙන්ට්[...]

Read more
විදුලමු ලංකා, ත්‍රෛමාසික පුවත්පත එළිදැක්වේ.
05 0

Posted by  in Latest News

විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යතුමාගේ[...]

Read more
දකුණේ විදුලිබල පද්ධතිය කඩිනමින් යථා තත්ත්වයට.
29 0

Posted by  in Latest News

• පළාතේ පවුල් 660,000 න් පවුල් 530,000 කට[...]

Read more

11 0

Posted by  in Latest News

With the aim of establishing an efficient management structure within the CEB, Minister[...]

Read more
CEB incurs daily loss of Rs.167m.
10 0

Posted by  in Latest News

CEB incurs daily loss of Rs.167m. The Ceylon Electricity Board (CEB) has incurred[...]

Read more
1 <- 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 -> 53