ගමේ විදුලිය ගමටම ලබාදීම ඇරඹේ.
01 0

Posted by  in Latest News

*ශ‍්‍රි ලංකාවේ පළමු ප‍්‍රජා ජල[...]

Read more
“අධික වර්ෂාවත් සමඟ විදුලි ඉල්ලූම 30% කින් අඩුවේ”
30 0

Posted by  in Latest News

• බලාගාර ආශ්‍රිත ජලාශ වල වැඩිම[...]

Read more
ලෙකෝ ප්‍රොජෙක්ට්ස් මගින් අකුණු ආරක්ෂණ උපකරණ පෙළක
29 0

Posted by  in Latest News

 හඳුන්වාදුන් උපකරණ හතරෙහිම නිෂ්පාදන[...]

Read more
1 <- 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 -> 55