“ලංවිම පෞද්ගලීකරණයට ඉඩ තබන්නේ නැහැ”
24 0

Posted by  in Latest News

• රට කාබාසිනියා නොකරන සවිමත් රාජ්‍ය[...]

Read more
“විදුලි බිල තීරණයට මිල සූත්‍රයක් අත්‍යාවශ්‍යයි”
23 0

Posted by  in Latest News

80% ක් ජල විදුලිය ඇති බවට අදහස් පලවුවත්, [...]

Read more
“ජීවානුහරණයට ගැමා විකිරණ තාක්ෂණය භාවිතයට පියවර”
16 0

Posted by  in Latest News

• බහුකාර්ය ගැමා ප්‍රවිකිරණ යන්ත්‍රාගාරය[...]

Read more
විදුලිය නොමැති කහවත්තේ සියළුම ගම්මාන පැය 72 න් බලගන්වයි.
11 0

Posted by  in Latest News

අවම කාලසීමාවකින් ඉදිවූ පළමු ව්‍යාපෘතිය[...]

Read more
1 <- 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 -> 55